महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 16 ऑक्टोबर 2023 soyabean rate

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/10/2023
जळगाव क्विंटल 32 4200 4450 4375
सिल्लोड क्विंटल 134 4100 4500 4400
कारंजा क्विंटल 8000 3950 4590 4325
मोर्शी क्विंटल 2000 4000 4515 4257
राहता क्विंटल 78 4193 4585 4400
सोलापूर लोकल क्विंटल 846 4375 4600 4505
अमरावती लोकल क्विंटल 21951 4250 4450 4350
सांगली लोकल क्विंटल 75 4600 5500 5050
चोपडा लोकल क्विंटल 120 4351 4572 4472
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4200 4635 4417
मेहकर लोकल क्विंटल 840 4000 4580 4300
लातूर पिवळा क्विंटल 9124 4400 4780 4700
अकोला पिवळा क्विंटल 2108 3750 4500 4170
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1944 4150 4590 4370
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 4401 4551 4500
चिखली पिवळा क्विंटल 1040 3800 4515 4158
बीड पिवळा क्विंटल 566 3800 4515 4357
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4270 4700 4500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 4450 4800 4650
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 35 3800 4318 4280
भोकर पिवळा क्विंटल 1030 3853 4505 4180
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 269 4200 4500 4350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 339 4300 4593 4500
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1520 3905 4509 4250
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 8000 3910 4630 4450
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 303 3800 4575 4300
वरोरा पिवळा क्विंटल 300 4050 4450 4150
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 180 3000 4350 4100
धरणगाव पिवळा क्विंटल 86 4370 4565 4495
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 16 4141 4150 4141
मुरुम पिवळा क्विंटल 685 4350 4575 4463
उमरगा पिवळा क्विंटल 26 4200 4560 4451
बसमत पिवळा क्विंटल 1759 3700 4620 4160
सेनगाव पिवळा क्विंटल 156 4200 4500 4300
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 700 4200 4650 4450
उमरखेड पिवळा क्विंटल 260 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 440 4600 4700 4650
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 1735 3900 4705 4250
काटोल पिवळा क्विंटल 1050 3850 4551 4350
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 760 4150 4500 4350
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 4100 3550 4350 4000
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 855 4100 4601 4481

Leave a Comment