महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव 17 ऑक्टोबर 2023 soyabean rate

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/10/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2129 3000 4566 4450
जळगाव क्विंटल 241 4100 4550 4500
जलगाव – मसावत क्विंटल 6 4430 4430 4430
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 155 4300 4424 4362
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 73 4000 4501 4300
सिल्लोड क्विंटल 207 4300 4550 4500
कारंजा क्विंटल 5000 3900 4580 4355
तुळजापूर क्विंटल 540 4450 4450 4450
मोर्शी क्विंटल 1100 4300 4450 4375
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 580 4100 4475 4200
राहता क्विंटल 54 4100 4595 4450
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 907 4041 4575 4485
सोलापूर लोकल क्विंटल 1095 4200 4615 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 17058 4350 4500 4425
चोपडा लोकल क्विंटल 40 4252 4515 4487
नागपूर लोकल क्विंटल 4500 4200 4701 4576
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 4281 4490 4490
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 4300 4660 4480
कोपरगाव लोकल क्विंटल 652 3810 4498 4355
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 454 3001 4500 3300
मेहकर लोकल क्विंटल 890 4000 4785 4500
ताडकळस नं. १ क्विंटल 357 4250 4600 4450
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 836 3601 4591 4500
बारामती पिवळा क्विंटल 427 3400 4429 4390
अकोला पिवळा क्विंटल 5898 3200 4510 4200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1761 4240 4700 4475
आर्वी पिवळा क्विंटल 1630 3590 4500 4050
चिखली पिवळा क्विंटल 715 3900 4600 4250
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 9762 2900 4605 3750
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 3 4450 4450 4450
बीड पिवळा क्विंटल 414 3500 4551 4437
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 4230 4700 4500
पैठण पिवळा क्विंटल 28 4101 4320 4266
उमरेड पिवळा क्विंटल 2337 3000 4600 4300
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 30 4177 4341 4211
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 414 4200 4500 4350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 345 4300 4570 4500
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 180 3900 4600 4300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1724 3970 4490 4305
दिग्रस पिवळा क्विंटल 685 4150 4600 4435
वणी पिवळा क्विंटल 893 4090 4490 4200
शेवगाव पिवळा क्विंटल 25 4200 4300 4300
गेवराई पिवळा क्विंटल 886 3675 4411 4050
परतूर पिवळा क्विंटल 787 4450 4555 4500
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 5000 3650 4580 4425
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 321 3800 4600 4400
नांदगाव पिवळा क्विंटल 17 4446 4620 4550
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 65 4001 4500 4440
औसा पिवळा क्विंटल 3494 4012 4664 4533
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 539 4431 4591 4511
मुरुम पिवळा क्विंटल 196 4251 4530 4371
उमरगा पिवळा क्विंटल 120 4201 4525 4495
सेनगाव पिवळा क्विंटल 145 4200 4600 4400
पाथरी पिवळा क्विंटल 1890 3500 4551 4351
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 431 4170 4550 4360
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 390 4200 4575 4400
उमरखेड पिवळा क्विंटल 500 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 370 4600 4700 4650
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 1015 3800 4700 4200
भंडारा पिवळा क्विंटल 13 3800 4100 3900
राजूरा पिवळा क्विंटल 122 3895 4475 4295
काटोल पिवळा क्विंटल 1020 3800 4501 4250
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 1315 4100 4450 4250
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 100 4200 4550 4350

Leave a Comment